Чайкэ Юрий Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфым пасэрей члисэр иритащ

06.08.2022
Просмотры: 3183

гъэм шыщхьэуIум и 6-м Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу 
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий Успенскэ Второафонскэ 
Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым иритащ Афоным и щихъхэм ящыщ зы Новый 
Евфимий и теплъэр. 
Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Второафонскэ къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, 
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. 
Новый Евфимий и теплъэр ятхащ Урысейм и члисэхэм ящыщ зым папщIэ 1788 
гъэм икIи ар зэрагъэпэщыжащ щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмкIэ Рублей Андрей и цIэр зезыхьэ 
музейм и лэжьакIуэхэм.  Чайкэ Юрий и унафэкIэ тхьэнапэр Москва кърашащ.
Щихъ Новый Евфимий 824 гъэм Тыркум къыщалъхуащ. Илъэс 18 щрикъум, и 
унагъуэр къигъанэри, постриг Олим Iуащхьэм щищIащ. 858 гъэм монах Евфимий Афон 
бгы лъапIэм кIуащ. И узэщIыныгъэр хэIущIыIу хъуа нэужь, щихъым цIыхухэм защихъумэ 
хъуащ Афоным пэмыжыжьэу. 
Щихъым Салоник пэмыжыжьэу къулъшырыфитI щиухуащ. ИужькIэ афоным 
игъэзэжащ. 898 гъэм дунейм ехыжыным и пэ къихуэу ар Палестинэм кIуащ, дунейм 
щехыжа щIыпIэм. 
Щихъым и къарум щыщ Iыхьэхэр щихъ Димитрий и базилик Салоники щыIэм 
щахъумэ. Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфыр Афон бгы 
ЛъапIэм къикIахэм яухуащ. Бештау къулъшырыф щыIащ, Аланскэ митрополием ейуэ 
щытар. 1904 гъэм урыс монаххэм я гъащIэр афон утсавым тету къызэрагъэпэщащ. 
КъагъэщIэрэщIэжа нэужь XX  лIэщIыгъуэм Второафонскэ къулъшырыфым 
щыпащэ Афон бгым и хабзэхэм.

 

3183
Фотогалерея