«Маруха-2022» щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтхэр тхьэлъэIу литургием Тхьэ щелъэIуащ

26.07.2022
Просмотры: 2175

махуэхэм «Маруха-2022» щIалэгъуалэ зэхуэсым и бжэхэр зэIуахащ. Мы гъэм 
зэхуэсым хэтщ ныбжьыщIэ 70-м щIигъу, Луганскэ цIыхубэ республикэм щыщ 18, Донецкэ 
цIыхубэ республикэм щыщу 15. 
Зэхыхьэм хэтхэм папщIэ тхьэлъэIу литургие ирагъэкIуэкIащ Маруха къуажэм 
Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI иеромонах Александр 
(Емельянов) щIыгъуу Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и 
благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. 
Зэхуэсым и программэм хагъэхьащ Аланием и лъапIэныгъэхэм зыщыплъыхьыныр, 
Архыз Ищхъэрэ къалэм и Ильинскэ члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм хэтыныр, 
зэIущIэ щIэщыгъуэхэр, Маруха аузым зыщыгъэпсэхуныр. Зэхыхьэр Псыхуабэ епархием и 
жэрдэмрэ и дэIэпыкъуныгъэрэкIэ йокIуэкI. 

 

2175
Фотогалерея