Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ Железноводск и Покров члисэм

17.07.2022
Просмотры: 2462

2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Железноводск и Покров члисэм. 

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур дригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием Минераловодскэ округым щиIэ щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэхэм къеджа нэужь Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ. 

2462
Фотогалерея