Архиепископ Феофилакт къытеувыIащ школ дерсым

09.07.2022
Просмотры: 2432

Бадзэуэгъуэм и 7-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт «Зелёный Афон» зэхуэсым хэтхэм яIущIащ. Нэхъыбэу упщIэхэм жэуап иритащ Щихънагъым пщыхьэщхьэм. 

Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэнт Щихънагъым и гъащIэр, къулъшырыфым щыIэ хабзэхэр, щIэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр. Зы упщIэр теухуауэ щытащ школ дерсхэм ящыщу архиепископ Феофилакт къыхуэмыщхьэпам. «СурэтыщI гъуазджэр», - жэуап итащ Щихънагъым пыгуфIыкIри, - сурэт щIыным сыхэзэгъакъым. Дунейпсо гъуазджэм и дахагъэм сызэрыхагъэгуъэзам папщIэ егъэджакIуэхэм фIыщIэ яхузощI».

Успенскэ члисэ зэхуэхьэсам и уэзджынэ уапIэм пшыхьыр щзэхуащIыжащ, пастыр нэхъыщхьэм мастер-класс щитам деж. Зэхуэсым хэта дэтхэнэми уэзджынэ игъэзууну Iэмал иIащ.  

2432
Фотогалерея