Щоджэныр зауэлIхэм ехъуэхъуащ тхьэрыIуэ зэращIам папщIэ

29.06.2022
Просмотры: 1613

2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м зауэлI гупхэр, ветеранхэр, щоджэнхэр щызэхуэсащ Лъэпкъ гвардием и дзэ часть 3774-м,тхьэрыуэ щащIым хъуэхъу жаIэн щхьэкIэ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу абы хэтащ Энергетик къуажэм и Преображенскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Шевченкэ Максим. Щоджэным зауэлIхэм ягу къигъэкIыжащ Хэкур хъумэныр – гъунэгъум лъагъуныгъэ узэрыхуиIэм и щыхьэту зэрыщытыр. 

1613
Фотогалерея