Архиепископ Феофилакт Левокумкэ къуажэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр иригъэкIуэкIащ

27.06.2022
Просмотры: 1948

2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м, щихъхэм я тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Левокумкэ къуажэм щихъхэм я члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Минераловодскэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Губарев Димитрий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэмрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэмрэ. Литургие нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ. 

1948
Фотогалерея