Члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIащ духовнэ музыкэмкIэ концертыр

29.05.2022
Просмотры: 1763

2022 гъэм накъыгъэм и 27-м Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIащ Осетие Ищхъэрэм и цIыхубэ артисткэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Кокойтэ Агундэ зи художественнэ унафэщI «Алания» камернэ къэрал хорым и концерт. 

Духовнэ музыкэм и концертым щызэхуэсащ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр, члисэм екIуалIэхэр, Аланиер умэхъын зэращIрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщар. Члисэ зэхуэхьэсам щыIуащ урыс, осетин композиторхэм я духовнэ лэжьыгъэхэр: Гречанинов Александр, Хосроев Тамерлан, Бортнянский Дмитрий, Рахманинов Сергей, ХосроевТамерлан сымэ. Зэхуэсахэр сыхьэтым щIигъукIэ едэIуащ уэрэдхэм икIи гу лъатащ, Iэгуауэ ин хуаIэтащ артистхэм. 

Члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн артистхэм захуигъэзащ Давид и псалъэхэмкIэ «Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь» я Iэзагъэр къыхигъэщащ, члисэ уэрэд нэхъыфIхэр къызэрыхахар щIыгъуу. Щоджэным артистхэм фIыщIэ яхуищIащ тыгъэ къыхуащIа махуэшхуэм папщIэ, гуфIэгъуэ яIэну захуигъэзащ, щихъ Николай къалэм и хъумакIуэм и скульпутрэ теплъэр тыгъэ яхуищIащ.

Хабзэ зэрыхъуауэ махуэшухуэр тхьэлъэIукIэ зэхуащIыжащ, Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и еджакIуэхэм ягъэхьэзырамкIэ.

1763
Фотогалерея