Махуэшхуэм щызэхуэсащ зауэм щыIэ къэзакъхэм папщIэ Тхьэ елъэIунухэр

29.05.2022
Просмотры: 2008

2022 гъэм накъыгъэм и 24-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ КъШР-м и Преграднэ станицэм апостол пэлъытэхэу щихъхэу Мефодийрэ Кириллрэ я цIэр зезыхьэ члисэм и зэгухьэныгъэм. ТхьэлъэIу лиутргиер члисэм и унафэщI щоджэн Соловьев Алексийрэ Сторожевой станицэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кравченкэ Андрейрэ я гъусэу иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

Благочиннэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ялъигъэсэIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI фIыщIэр. Махуэшхуэм Пастыр нэхъыщхьэр хэтащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и зэхыхьэхэм. 

Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым щоджэнхэмрэ Зеленчукскэ районым и къэзакъхэмрэ Тхьэ елъэIуащ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм къулыкъу щызыщIэ къэзакъхэм папщIэ.

2008
Фотогалерея