Щоджэныр гимназием и гъэсэнхэм яхутепсэлъыхьащ епископ Феофилакт и гъащIэм

27.05.2022
Просмотры: 1596

2022 гъэм накъыгъэм и 25-м Черкесск къалэм и Свято-Сергиевскэ гимназием и ещанэ классым щIэсхэм къащIащ Кавказскэ, Екатеринодарскэ епископ Феофилкт (Губин) и гъащIэм теухуахэр. Накъыгъэм и 24-м ар дунейм зэрехыжрэ илъэси 150-рэ ирикъуащ. Щихъым и къарум щыщ Iыхьэхэр Ставрополь къалэм и Андреевскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIэщ. 

Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэмкIэ егъэджакIуэ щоджэн Губин Александр къыхигъэщащ Псыхуабэ къалэм и Спасскэ члисэ зэхуэхьэса зэхакъутауэ щытар епископ Феофилакт (Губин) иухуауэ икIи игъэнэхуауэ зэрыщытар. Щихънагъым и мылъку хилъхьащ Тхьэм и Анэм и Мэздэгу теплъэм теухуа лэжьыгъэхэр къыдэгъэкIыным.

Епископ Феофилакт (Губин) и тхьэлъэIум щоджэным еджакIуэхэм щритащ щоджэн нэхъыщхьэм и гъащIэм теухуахэр къыщыхьа сурэтхэр.

1596
Фотогалерея