Псыхуабэ щызэхуащIыжащ IX IутIыж фестивалыр

25.05.2022
Просмотры: 1421

2022 гъэм накъыгъэм и 24-м, славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щекIуэкIащ IX IутIыж фестивалыр. Концертым и хьэщIэхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ къалэ Думэм и унафэщI Похилько Людмилэрэ Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Саенкэ Иоаннрэ. Махуэшхуэ концертым зыкъыщагъэлъэгъуащ Кавминводы и къалэхэм щыщхэм, Ставрополь къалэм Сафоновым и цIэр зезыхьэ и музыкэ колледжым и хорым, опереттэмкIэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм.

 

1421
Фотогалерея