Псыхуабэ щекIуэкIащ IX Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр

21.05.2022
Просмотры: 2243

2022 гъэм накъыгъэм и 20-м Псыхуабэ щекIуэкIащ «Отчизны верный сын» IX щIэныгъэ-практикэ конференцэр, Кавказ зауэм и лIыхъужь генерал Евдокимов Николай теухуар. Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр – Псыхуабэ епархиемрэ къэзакъ хабзэхэр фIыуэ зылъагъу Тэрч зэгухьэныгъэмрэ я зэгъусэ проектщ. 

Къеджэныгъэхэр хабзэ зэрыхъуауэ ирагъэжьащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIукIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт епархием къэзакъхэм ядэлажьэ и щоджэнхэм я гъусэу. 

ИужькIэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым конференцэм и пэ къихуэу Щихънагъым гуапэу фIэхъус ярихащ еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ, Кавказскэ краймрэ къэзакъ тхыдэмрэ фIыуэ зылъагъухэм. 

2022 гъэр Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу ягъэуващ, Тэрч къэзакъыдзэм игъэлъэпIэнущ ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 445-рэ зэрырикъур. Конференцэр теухуауэ щытынущ тэрч, кубань къэзакъ щэнхабзэхэм. КъэпщытакIуэхэм я пащхьэм щагъэлъэгъуэ реферат 42-рэ. 

Псыхуабэ, Черкесск епархием и лIыкIуэхэмрэ «Терское общество любителей казачьей старины» Фондым и правленэмрэ къыхахащ лэжьыгъэ нэхъыфIхэр, кофнеренцэм и материалхэм хагъэхьэнухэр. Ахэр традзэнущ Псыхуабэ епархием и «Лик Кавказа» газетым. Конференцэм щытекIуащ Армавир къэрал педагогикэ университетым и тхыдэ факультетым и студент Немченкэ Роман, Краснодар крайм и Отраднэ станицэм щыщыр. ЩIэныгъэ унафэщIыр щоджэн Гурин Александрщ. Роман и лэжьыгъэр триухуащ къэзакъ зауэ мундирым. ЕтIуанэ, ещанэ увыпIэхэр къахьащ Псыхуабэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщхэм. Щоджэн нэхъыщхьэм и дипломхэр, ахъшэ саугъэтхэр, Тэрч сбоникхэр, къэзакъхэм ятеухуахэр дэтхэнэми иратащ.

Конференцэм хэт псори зыплъыхьакIуэ щыIащ Псыхуабэ и лъахэхуэ музейм.

2243
Фотогалерея