Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIукIэ игу къигъэкIыжащ Четверодневный Лазар

16.04.2022
Просмотры: 4168

2022 гъэм мэлыжьыхьым и 16-м, Лазар щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ къалэм Четверодневный Лазар и цIэр зезыхьэ и члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и щоджэнхэм Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI, члисэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илиярэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 

Литургием хыхьэу Щихънагъым тхьэлъэIу дамыгъэхэр иратащ. IутIыж ЛъапIэм хыхьэу, архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым Псыхуабэ еапрхием и щоджэн нэхъыжь Таранов Михаил хуигъэфэщащ Лазаревскэ члисэм тхьэлъэIу литургиер щегъэкIуэкIын хуитыныгъэр. Палицэр зрихьэну хуит ящIащ Лазаревскэ члисэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илиярэ Псыхуабэ къалэм и тхьэнапищ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фомин Вячеславрэ. 

И илъэс 85-м ирихьэлIэу щоджэн нэхъыжь Остроушко Иоанн Урыс Чристэн Члисэм и орден щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэм и япэ нагъыщэр иратащ. Мы гъэм ар арэзы техъуащ Псыхуабэ епархием и клирикхэр гъэлъэпIэным теухуауэ къыхалъхьа псоми. 

Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ тхьэлъэIум хэтхэм махуэшхуэ стIол ягъэуващ.

4168
Фотогалерея