Кисловодскэ гимназием и къэзакъхэр Фэеплъ Вахтэм щыIащ

13.04.2022
Просмотры: 1719

2022 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м Кисловодск къалэм и «Журавли» дзэ щIыхь комплексым къыщызэIуахащ Фэеплъ Вахтэ, Хэку зауэшхуэм текIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. 

Зэхыхьэм хэтащ къалэм и Iэтащхьэ Моисеев Евгений, Ставрополь крайм и Думэм и лIыкIуэхэр, къалэ Думэм щыщхэр, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, къэзакъхэм я щIэблэр, Чристэн Свято-Никольскэ классичсекэ гимназием и еянэ классым щIэсхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. 

Вахтэр къызэIуахащ юнармеецхэм я школым и гъэсэнхэм я парадкIэ. ЩIыхь вахтэм япэу хыхьащ къалэм и Iэтащхьэ Моисеев Евгений. Къалэ школым и еджакIуэ нэхъыфIхэм ящыщ хъуащ Чристэн гимназием и гъэсэнхэр, ТекIуэныгъэ Ин щIыхь караулу щытынущ Пост №1-м деж, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр ягу къагъэкIыжу. 

ЗэIущIэ нэужьым гуманитар дэIэпыкъуныгъэ хуагъэшащ Кисловодск щыщхэм Луганскэ, Донецкэ республикэхэм щыщхэм.

1719
Фотогалерея