Щоджэныр СИЗО-м щыIащ кIэлъыплъакIуэ комиссэм и гъусэу

20.03.2022
Просмотры: 2288

2021 гъэм гъатхэпэм и 18-м, ягъэтIысахэм зэрыкIэлъыплъым хыхьэу, КъШР-м и Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм хэтхэу щоджэн Малютин Геннадийрэ Липов Денисрэ щыIащ Черкесск къалэм и СИЗО №1-м. ОФСИН-м и лэжьакIуэхэм я гъусэу, комиссэм хэтхэр щыIащ ягъэтIысахэм я псэупIэхэм, изоляторым и шхапIэм, корпусхэм. КъШР-м и ОФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм зэрыжиIэмкIэ, медицинэ IуэхущIапIэм къыхуащIэ Iуэхухэм, я щытыкIэм комиссэм хэтхэр тепсэлъыхьащ.

2288
Фотогалерея