ЕкIуэлIапIэм кIуэхэр Тхьэ щелъэIуащ станицэм и члисэхэм

15.03.2022
Просмотры: 1944

2022 гъэм гъатхэпэм и 13-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр щыIащ КъШР-м и Исправнэ, Сторожевой станицэхэм я члисэхэм. Исправнэ станицэм и Михайловскэ члисэм и щоджэн Якушев Александр гуапэу IущIащ Черкесск къикIа хьэщIэхэм икIи члисэм зыщригъэплъыхьащ: члисэм щагъэлъапIэ теплъэхэм къытеувыIащ, тыхь щIапIэмрэ уэзджынэ уапIэмрэ яригъэлъэгъуащ, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къикIахэм епсэлъащ.

          Сторожевой станицэм щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къикIахэм гуапэу щаIущIащ Никольскэ члисэм и щоджэн нэхъыжь Кравченкэ Андрей. УнафэщIым IущIэным теухуа зэхыхьэр фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гукъинэж ящыхъуащ нэщI Иным ирихьэлIэу чристэн къулыкъум теухуа псалъэхэм иужькIэ. Андрей хьэщIэхэм тыгъэ яхуищIащ КъегъэлакIуэм и тхьэнапэр. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм ящIыгъуащ члисэм и щоджэн Гурин Александр.

1944
Фотогалерея