Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм хэтхэм саугъэтхэр иратащ

04.03.2022
Просмотры: 2002

2022 гъэм гъатхэпэм и 2-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ КъШР-м и Зеленчукскэ станицэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Феодор и цIэр зезыхьэ и зэгухьэныгъэр. Махуэшхуэ тхьэлъэIу лиутргиер иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений станицэм и щоджэнхэм я гъусэу. Литургие нэужьым зэгъусэ тхьэлъэIу къызэрагъэпэщащ. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм хэтахэм саугъэтхэр иратащ.

2002
Фотогалерея