Пcыхуабэ епархием ик1ыу щ1ыналъэ лъап1эм Тхьэ елъэ1уну к1уахэр апостол Варфоломей щыл1а щ1ып1эм деж Тхьэ щелъэ1уа

20.02.2022
Просмотры: 3469

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Бакинскэ, Азербайджанскэ епархиехэр пIалъэкIэ зезыгъакIуэхэм пастыр нэхъыщхьэ зекIуэр Азербайджаным щригъэжьащ, Псыхуабэ епархием и мамыр цIыхухэмрэ щоджэнхэмрэ я гъусэу. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуэхэр щыIащ щихъ апостол Варфоломей щаукIа щIыпIэм, цIыхубз чэщанэм и лъапэм деж, Баку къалэм и тхыдэ щIыпIэм, апостолым Тхьэ щыхуелъэIуам деж.

Архиепископ Феофилакт и гъусэу кIуащ Тэрч къэзакъыдзэм и атаман Кузнецов Виталий. Тэрч къэзакъыдзэм и хъумакIуэщ апостол Варфоломей, пасэрей Албан, иджырей Баку къалэм. ТхьэлъэIу нэужьым Кавказ Ищхъэрэм икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр щыIащ Шахидхэм я хадэм, Баку епархием и япэ щоджэн нэхъыжь - архиепископ Александр (Ищеин) и кхъащхьэм деж Тхьэ щелъэIуащ икIи удз гъэгъахэр тралъхьащ Азербайджаным и лъэпкъ пашэ Алиев Гейдар и кхъащхьэм.

А махуэ дыдэм Псыхуабэ епархием икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт я пашэу Баку къалэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм щыIащ икIи зыхагъэгъуэзащ Азербайджаным и къалащхьэм и чристэн члисэр зэрызрагъэпэщыжым. Азербайджаным и Президентым Алиев Ильхьэм и унафэкIэ Алиев Гейдар и фондым и мылъкукIэ ар зэрагъэпэщыж. А махуэм и пщыхьэщхьэм архиепископ Феофилакт тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Баку къалэм Тхьэм и Анэм и члисэ зэхуэхьэсам. Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Баку епархием и управленэм и секретарь архимандрит Алексий (Никоноров), члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Долинин Антоний, члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.

3469
Фотогалерея