Черкесск зыщыхагъэгъуэзащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я выставкэм

19.02.2022
Просмотры: 2442

2022 гъэм мазаем и 13-17-хэм Черкесск щыIащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ ятеухуа «И верою утвердитеся…» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр. Гъэлъэгъуэныгъэр КъШР-м и колледжищым, школитIым, нэфхэм я зэгухьэныгъэм, жьы хъуахэм я зэгухьэныгъэм яшащ.

ХьэщIэхэр выставкэм хигъэгъуэзащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. Проектыр игъэхьэзыращ «Инок» псапэ фондымрэ президент грантхэм я фондымрэ Псыхуабэ епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и Комиссэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу.

2442
Фотогалерея