Къалэдэсхэм тхьэлъэIукIэ ягу къагъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэр

07.02.2022
Просмотры: 2197

2022 гъэм мазаем и 6-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щагъэлъэпIащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ я пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр. Члисэм тхьэлъэIу литургиер тхьэмахуэ махуэм щрагъэкIуэкIащ. ИужькIэ зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым узэщIыныгъэм хыхьэу унафэщIым ягу къигъэкIыжащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ я лIыгъэр, Тхьэм лъагъуныгъэ зэрыхуаIэр къэзыгъэлъэгъуахэр. Апхуэдэу пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм члисэм ягу къыщагъэкIыжащ Христос и фIэщхъуныгъэм зи псэ щIэзытахэр. Псом хуэмыдэу ягу къагъэкIыжащ Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым щыщу фIэщхъуныгъэ зиIахэр.

2197
Фотогалерея