Черкесск щагъэнэхуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и тхьэнапэр

05.02.2022
Просмотры: 2522

2022 гъэм мазаем и 5-м, Черкесск Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ я Члисэ зэхуэхьэсам, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм щихъ Никандр (Прусак) и тхьэнапэр ягъэнэхуащ. Никандр Александро-Афонскэ Зеленчукскэ къулъшырыфым къулыкъу щищIащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и теплъэр Краснодар щрагъэщIащ екIуэлIапIэм кIуэхэм я мылъкукIэ.

***

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Никандр 1865 гъэм Каменец-Подольскэ губернием Прусак Дмитрий и унагъуэм къыщалъхуащ икIи умэхъын щащIам Никандр фIащащ. Никифор унэм щрагъэджащ. Къулъшырыф гъуэгур къыхихри, Александро-Афонскэ Зеленчукскэ къулъшырыфым кIуащ. 1896 гъэм гъатхэпэм и 7-м Никандр фIащащ и щхьэр щIащэри. 1896 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8-м иеродиакон къулыкъур, 1897 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м иеромонах хъуащ. Абы лэжьыгъэр фIыуэ илъагъуу щытащ. 1901 гъэм ар Кавказым и Николаевскэ псапащIэ къулъшырыфым ягъэкIуащ. 1913 гъэм иеромонах Никандр Орловскэ епархием и Болховскэ Троицкэ Оптин къулъшырыфым ягъэкIуащ икIи казначей къулыкъур къыхуагъэфэщащ. 1916 гъэм Яролавскэ епархием и Толгскэ къулъшырыфым ягъэкIуащ.

Иеромонах Никандр (Прусак) 1918 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м (бадзэуэгъуэм и 13-м) яукIащ икIи мыцIыху кхъэм щыщIалъхьэжащ.

2522
Фотогалерея