Щоджэным жэуап иритащ зауэлIхэм я упщIэхэм

30.01.2022
Просмотры: 2659

КъШР-м и Сторожевой станицэм и Никольскэ члисэм и 34-нэ мотошабзауэ бригадэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Кравченко Андрей IущIащ УФ-м и Аэрокосмос дзэм и 20096 дзэ частым.

Щоджэныр зауэлIхэм яхутепсэлъыхьащ щIышылэм и махуэшхуэхэм, дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Зэхыхьэ нэужьым Андрей хьэщIэхэм литературэр яхуигуэшащ.

2659
Фотогалерея