Псыхуабэ сабийхэр Хъуромэ псейм щызэхуэсащ

09.01.2022
Просмотры: 1641

2022 гъэм щIышылэм и 8-м опереттэмкIэ театрым щекIуэкIащ епархием и щоджэнхэм я бынхэм, екIуэлIапIэм кIуэ хуэмыщIахэм, тхьэмахуэ школхэм екIуалIэхэм я Хъуромэ псейр. ХьэщIэхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Щихънагъым апхуэдэу фIыщIэ тхылъ иритащ театрым и уэрэджыIакIуэ Шиманская Ольгэ, хъуромэ спектаклым роль нэхъыщхьэр щызыщIам. Махуэшхуэм хэтахэм псейм деж я нэгу зыщрагъэужьащ икIи Пастыр нэхъыщхьэм саугъэтхэр къаритащ.

1641
Фотогалерея