Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ Христос и Хъуромэ тхьэлъэIур

07.01.2022
Просмотры: 1423

2022 гъэм щIышылэм и 6-м и пщыхьэщхьэм Христос и Хъуромэ махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Щихънагъыр щоджэнхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэмрэ ехъуэхъуащ.

2022 гъэм щIышылэм и 7-м, махуэшхуэм, архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Александровскэ станицэм и Александро-Невскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием Налшык щиIэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дмитриенкэ Сергий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ «Отрада» екIуэлIапIэм и гъэсэнхэр, къэзакъхэр, станицэм и унафэщIхэмрэ абы щыпсэухэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ зыхуагъэзащ. ИужькIэ

архиепископ Феофилакт Александровскэ станицэм и сабийхэм яIущIащ. Пастыр нэхъыщхьэр станицэдэсхэм ехъуэхъуащ, ныбжьыщIэхэм гуапэу епсэлъащ, саугъэтхэр яритащ.

1423
Фотогалерея