Благочиннэр IущIащ Госавтоинспекцэм и лэжьакIуэхэм

03.01.2022
Просмотры: 1341

2021 гъэм и кIэуххэм ЕссэнтIыгу къалэм Госавтоинспекцэм и ухуэныгъэм щекIуэкIащ Псыхуабэ епархием ЕссэнтIыгу щиIэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан ГИБДД-м и унафэщIым и къуэдзэ подполковник Шипилов Андрей, журналистхэм, къалэ ОВД-м и Жылагъуэ советым и лIыкIуэхэм. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ 2022 гъэм гъуэгум щызекIуэ шынагъуэншагъэм теухуахэм, псом хуэмыдэу чристэн махуэшхуэхэм я пэ къихуэу.

1341
Фотогалерея