Архиепископ Феофилакт Тыркуменыстаным и щоджэнхэм ялъигъэIэсащ Патриарх ЛъапIэм и фIыщIэ псалъэхэр

16.12.2021
Просмотры: 3869

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 10-15-хэм Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер Тыркуменистаным щызезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къэралым и екIуэлIапIэхэм кIуащ.

Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Ашхабад и Никольскэ, Воскресенскэ Александро-Невскэ, Кирилло-Мефодиевскэ члисэхэм. Литургиехэм пастыр нэхъыщхьэм щригъэкIуэкIащ къардэн, щоджэн къулыкъухэр. Клирикхэм духовнэ щIэныгъэ яIэщ икIи Урыс Чристэн Члисэм и школхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ.

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 13-м тхьэлъэIу литургие ирагъэкIуэкIащ икIи архиепископ Феофилакт ар драгъэкIуэкIащ Патриаршэ благочинием и щоджэн псоми. ТхьэлъэIу нэужьым Патриаршэ духовнэ-узэщIыныгъэ центр Ашхабад щыIэм Тыркуменистаным и щоджэнхэр щызэхуэсащ.

«Псом япэу ныфлъэзгъэIэсыну сыхуейщ, пщIэ зыхуэтщI адэхэ, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх ЛъапIэ Кирилл и фIыщIэ псалъэхэр. Патриаршэ благочинием и щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ абы фIыщIэ ин яхуещI къулыкъур зэрефхьэкIым папщIэ икIи щытыкIэ гугъу ихуахэм фазэрыдэIэпыкъум къыхэкIыу. Фи лэжьыгъэфхIэр Члисэ Анэм и напэщ, Тыркуменистаным и щIым», - жиIащ щоджэн нэхъыщхьэм зэхыхьэр къыщызэIуихым.

Благочинием и екIуэлIапIэхэм щыпащэ хуэныкъуэхэм гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр хуэщIэным, щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ жьы хъуахэмрэ сымаджэхэмрэ якIэлъокIуэ, щытыкIэ гугъу ихуахэм. Щоджэнхэм къагъэлъэгъуащ центрхэм я лэжьыгъэхэм ехьэлIахэр, екIуэлIапIэм и гъащIэм теухуа нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр.

Апхуэдэу мы махуэхэм Тыркуменистаным щекIуэкIащ Дунейпсо Хъуромэ XXX юбилей щIэныгъэ къеджэныгъэхэм я «К 350 летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» щIыналъэ Iыхьэр. Къеджэныгъэхэм теухуа доклад ящIащ тхьэмахуэ гупхэм я егъэджакIуэхэм, къэралым и екIуэлIапIэхэм щыIэхэм.

Зэхыхьэм хыхьэу архиепсикоп Феофилакт IущIащ щоджэнхэм я унагъуэхэм, студентхэм, духовнэ еджапIэхэм щIэсхэм. Щихънагъыр анэхэм яхэупщIыхьащ екIуэлIапIэм и гъащIэм, пастыр IэщIагъэм хуеджэхэм я ехъулIэныгъэхэм, зэхыхьэм хэт дэтхэнэми гуапэу епсэлъащ.

3869
Фотогалерея