Невский Александр теухуа зэхыхьэр щекIуэкIащ Псыхуабэ и библиотекэ нэхъыщхьэм

14.12.2021
Просмотры: 1328

Псыхуабэ къалэм Горький Максим и цIэр зезыхьэ и библиотекэ нэхъыщхьэм щекIуэкIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ щихъ Невский Александр къызэралъхурэ илъэс 800 зэрырикъум теухуа зэIущIэ. Абы доклад щащIащ библиотекэ нэхъыщхьэхэу Гришинэ Еленэ, Алякринская Августэ, Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Вдовин Владимир.

ЗэIущIэм хэтащ управленэмрэ технологиехэмкIэ колледжым и студентхэр.

Зэхыхьэ нэужьым Тхьэнапищ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр къеджащ Невский Александр теухуа усэ.

1328
Фотогалерея