ЕссэнтIыгу къыщызэIуахащ Невский Александр и скульптурэ теплъэр

08.12.2021
Просмотры: 1460

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м, щихъ невский Александр и фэеплъ махуэм, ЕссэнтIыгу къалэм къыщызэIуахащ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невксий Александр и скульптурэ теплъэр. 2021 гъэр Урыс Чристэн Члисэм ирегъэкIуэкI щихъыр къызэралъхурэ илъэс 800 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Зэхыхьэм хэтащ УФ-м и Президентым Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и полномочнэ лIыкIуэм и дэIэпыкъуэгъу, Тэрч къэзакъыдзэм и атаман Кузнецов Виталий, къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Герасимов Евгений, ЕссэнтIыгу къалэ Думэм и унафэщI Задков Андрей, щIыналъэ, къалэ думэм и депутатхэр.

ЗэIущIэм щызэхуэсащ къалэм и щоджэнхэм ЕссэнтIыгу члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан я пашэу.

Благочиннэм зэхыхьэм хэтхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ яритащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэр, фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ иным и тхыдэ ехъулIэныгъэхэр ягу къигъэкIыжащ икIи захуигъэзащ нэхъыжьхэм я фIэщхъуныгъэр яхъумэну, Чристэн диныр щIэблэм я деж нахьэсыну.

1460
Фотогалерея