Архиепископ Феофилакт Тхьэм и Анэм и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

05.12.2021
Просмотры: 1599

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 3-м, махуэшхуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур дригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэным. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, Инджылым къеджащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ щахуащ.

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м, махуэшхуэм, архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам члисэм и щоджэнхэм я гъусэу. Литургием и пэ къихуэу, Пастыр нэхъыщхьэм ехъуэхъуащ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым Тхьэм и Анэм и махуэшхуэр игъэлъэпIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

1599
Фотогалерея