Волонтерхэр ехъуэхъуащ республикэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм щыIэхэм

21.11.2021
Просмотры: 1692

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэмрэ волонтерхэмрэ Тхьэм и Уэхьий Михаил и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я республикэ интернатым, Черкесск Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и къудамэм, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и сабий унэхэм я гъэсэнхэм.

ВОС-мрэ интернатымрэ щыIэхэм хьэщIэхэм иратащ Тхьэм и Уэхьий Михаил и акафистыр, махуэшхуэ тортыр, щоджэн Гурин Александр къытеувыIащ махуэшхуэм и тхыдэм.

Сабий унэхэм я гъэсэнхэр еплъащ махуэшухэм теухуа видеосюжетым, «Фома» журналым и узэщIыныгнъэ брошюрэхэр къратащ. Волонтерхэм пиццэрэ псыкIэ ягъэхьэщIащ сабий унэхэм щыIэхэр.

1692
Фотогалерея