Архиепископ Феофилакт къэзакъ унагъуэр умэхъын ищIащ

12.10.2021
Просмотры: 2293

Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам жэпуэгъуэм и етIуанэ тхьэмахуэм къэзакъ ныбжьыщIэхэм унагъуэ щаухуащ. Кисловодск и къэзакъ зэгухьэныгъэ, Урысейм и къэзакъхэм я Союз щихъ Цесаревич Алексий и цIэр зезыхьэм и япэ атаманым и ныбжьэгъу Фоменчиков-Бровко Олег Ольгэ щхьэгъусэу къишащ – горячеводскэ къэзакъ, шашкэмрэ арапникымрэ фIыуэ зыгъэIэрыхуэр.

Умэхъын щIыным и щэху къулыкъур иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Щихънагъым и гъусэу Тхьэ елъэIуащ: Кисловодскэ члисэ округым и благочиннэ, члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоаннрэ ЕссэнтIыгу округым и благочиннэ, епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. Къулыкъум апхуэдэу Тхьэ щелъэIуащ Кисловодск, Горячеводск зэгухьэныгъэхэм щыщ къэзакъхэр, щIалэмрэ хъыджэбзымрэ я лъэныкъуэхэр.

Пастыр нэхъыщхьэр унагъуэщIэм ехъуэхъуащ зыр зым едэIуэну, Тхьэм я дзыхь ирагъэзыну. «Тхьэр зыхуэупсаитIыр гъащIэ гъуэгуанэм зэгъусэу фрикIуэн хуейщ, Тхьэм нобэ фызытригъэувам, зыр адрейм фыдэIэпыкъун, гуфIэгъуэхэр зэдэвгуэшын, зы гъащIэкIэ фыпсэун, гугъуехьхэр здэвгъэпсынщIэн хуейщ», - жиIащ Щихънагъым.

ЩIалэгъуалэм ехъуэхъуащ благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ. ГуфIэгъуэм щыпащащ «Знамение» духовно-узэщIыныгъэ центрым.

2293
Фотогалерея