Архиепископ Феофилакт дамыгъэ лъапIэр иритащ дзэ щоджэным

06.10.2021
Просмотры: 2674

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ еапрхием и унэм и Иверскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ щоджэн Андреев Евгенийрэ щоджэн Нестеренко Сергийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ епархием и управленэм и лэжьакIуэхэмрэ. Литургие нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

Апхуэдэу архиепископ Феофилакт щоджэн Андреев Евгений иритащ щIыхь тхылъыр, илъэс 40-м зэрырикъумрэ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я нэIэ зэрытетымрэ папщIэ. Евгений фIэщхъуныгъэ зиIэ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм ядэлэжьэнымкIэ унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу къулыкъур щещIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и дзэ частхэм ящыщ зым.

2674
Фотогалерея