Тэрч къэзакъхэм ягъэлъэпIащ члисэхэм дзэ частхэр къыщызэрагъэпэщар

07.09.2021
Просмотры: 3084

2021 гъэм фокIадэм и 7-м Тэрч къэзакъхэм ягъэлъэпIащ апостол Варфоломей и фэеплъыр – тэрч къэзакъхэм я хъумакIуэм икIи дзэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 444-рэ зэрырикъур. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ тхьэлъэIур Псыхуабэ къалэм и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щрагъэкIуэкIащ.

Къэзакъ къуэшхэм захуигъэзащ архиепископ Феофилакт: «Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Кавказым щыкIуам щIэупщIащ: «Сыт мы щIыналъэм къэзакъхэм зэпымыууэ пщIэ щIыхуащIар? Абыхэм я псалъэр дапщэщи ягъэзащIэу зэрыщытарщ! Абыхэм я псалъэр я фIэщ хъурт». Юбилейм ирихьэлIэу, тэрч къэзакъхэм я щIэблэу сыщыткIэрэ, фыкъыхузоджэ: фIэщхъуныгъэм фемыпцIыж, фи псалъэр вгъэпэж, Жор фыщащIым фщIа тхьэрыIуэм фытет, Тхьэм фыкъихъумэнущ, фи унэхэри унагъуэхэри, лIэщIыгъуэр икIыху. ТхьэлъэIу фи гъусэу едгъэкIуэкIкIэрэ: къэзакъ-къуэшхэм, къэзакъ-шыпхъухэм къегъэлакIуэ Христос Тхьэ солъэIу, тэрч къэзакъхэм я хъумакIуэм – щихъ апостол Варфоломей къару къаритыну, фIэщхъуныгъэ быдэ яIэну, къэзакъыу зызыбжыж дэтхэнэми», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм.

Псыхуабэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан къэзакъ щоджэнхэм я гъусэу. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Тхьэ елъэIуащ икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ Ставрополь округым и Тэрч къэзакъхэм я къэзакъ зэгухьэныгъэм хэт къэзакъхэмрэ атаманхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэнхэмрэ къэзакъхэмрэ зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

А махуэ дыдэм КъБР-м и Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм махуэшхуэ тхьэлъэIу къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ Тэрч-Малкэ къэзакъыдзэм и къэзакъхэр. Литургие нэужьым щоджэнхэр Тхьэ хуелъэIуащ Тэрч къэзакъхэм я хъумакIуэм.

3084
Фотогалерея