Архиепископ Феофилакт еянэу литургие щригъэкIуэкIащ Бештау

22.08.2021
Просмотры: 3947

2021 гъэм шыщхьэуIум и 21-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфым и къуэшхэм я гъусэу литургие щригъэкIуэкIащ Бешту бгым и щхьэм.

Еянэу епархиер къызэрагъэщIэрэщIэжрэ щоджэнхэмрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ Кавказым и Минводы и бгы нэхъ лъагэ дыдэм дэкIащ. Литургиер бгыщхьэм щегъэкIуэкIын хабзэр Бештаурскэ къулъшырыфыр къызэзыгъэпэщахэм къыхалъхьащ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм Афон бгы ЛъапIэм къикIахэм.

Литургие нэужьым тхьэлъэIум хэтхэр къулъшырыфым кIуащ, къулъшырыф шхыныгъуэхэр къащыпэплъэм.

3947
Фотогалерея