Епархием и советым и зэIущIэм гулъытэ щыхуащIащ тхьэмахуэ школхэм

21.08.2021
Просмотры: 3401

2021 гъэм шыщхьэуIум и 20-м, Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Епархием и советым и зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Советым и лэжьыгъэм ирагъэблэгъащ члисэ округхэм я благочиннэхэр, IуэхущIапIэхэм, епархием и языныкъуэ къудамэхэм я унафэщIхэр. Зэхыхьэм хэтхэм гулъытэ хуащIащ Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэхэм я тхьэмахуэ школхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырым. Апхуэдэу советым хэтхэр хэплъащ епархием и гъащIэм и Iуэхугъуэхэм.

3401
Фотогалерея