Благочиннэм екIуэлIапIэм кIуэхэм ялъигъэIэсащ пащтыхь шэнтиуэмкIэ хъуэхъу

11.08.2021
Просмотры: 2244

2021 гъэм шыщхьэуIум и 9-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ Карачаевскэ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и зэгухьэныгъэр.

Махуэшхуэ тхьэлъэIу литургиер члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий и гъусэу иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений и гъусэу.

Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым благочиннэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ялъигъэIэсащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и хъуэхъур. ТхьэлъэIум хэтхэр ягъэхьэщIащ.

2244
Фотогалерея