Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ щихъ Радонижский Сергий и цIэкIэ Баку къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэр

18.07.2021
Просмотры: 2981

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 17-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ феофилакт, пIалъэкIэ Бакинскэ епархиер зезыгъакIуэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Баку къалэм и Михайловскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр.

Щихънагъыр Инджылым къеджащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи тхьэлъэIум хэтхэм дагъэ гъэнэхуам щыщ ящихуащ.

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м, щихъ Радонижский Сергий и къарум щыщ Iыхьэхэр щигъуэта махуэм, пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IуощIэ Баку къалэм Тхьэм и Анэм и Хъуромэ члисэ зэхуэхьэсам и зэгухьэныгъэр.

Махуэшхуэм архиепископ Феофилакт члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и щоджэнхэм члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Долинин Антоний я пашэу, Урыс Чристэн Члисэм Куржым щиIэ лIыкIуэм и щоджэн нэхъыжь Александров Владимир.

Литургие нэужьым Щихънагъым щихъ Сергий и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ и къарум щыщ Iыхьэхэм я теплъэм деж икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

ИужькIэ, щоджэнхэм я гъусэу, архиепископ Феофилакт зэрызэрагъэпэщыжам еплъащ, Тхьэм и Анэм и Хъуромэ члисэ зэхуэхьэсам лэжьыгъэхэм зэрыщыпащэм.

2981
Фотогалерея