Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIукIэ игу къигъэкIыжащ Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ

10.07.2021
Просмотры: 4068

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ щихъхэу Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я цIэр зезыхьэ члисэ КъШР-м и Московскэ къуажэм щыIэм. Аркъудейрщ Псыхуабэ епархием и члисэхэм ящыщу унагъуэр къэзыхъумэу щыIэр.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александр, къардэн Копач Пётр. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэр, Усть-Джегутырэ Черкесскрэ икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.

Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, члисэм и хъумакIуэхэм папщIэ тхьэ елъэIуащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. А махуэ дыдэм, Усть-Джегуты къалэм и Михайловскэ члисэм, архиепископ Феофилакт щоджэным и унагъуэм къихъуа сабийм – Аннэ умэхъын ищIащ.

«Дэтхэнэ зы щоджэнми и узэщIыныгъэр – и гъащIэрщ. Александр и унагъуэшхуэм и гъусэу екIуэлIапIэм щопсэу, екIуэлIапIэм кIуэхэм я гуфIэгъуэри гузэвэгъуэри ядегуэш. ЕкIуэлIапIэм ар фIыуэ къыщалъагъу икIи къалэм пщIэ щиIэщ», - жиIащ пастыр нэхъыщхьэм.

«ПщIэ зыхуэсщI Александр, фи унагъуэм и махуэмкIэ сынохъуэхъу. Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым ис унагъуэшхуэм псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ ар», - жиIащ Щихънагъым. Хъуэхъухэм я гъусэу архиепископ Феофилакт щоджэным и бынунагъуэшхуэм папщIэ ашхъэ дэIэпыкъуныгъэ иритащ. Апхуэдэу Петровхэ я унагъуэми епархием и бюджетым къыхэкIыу мазэ къэс хэхъуэ иIэщ.

4068
Фотогалерея