Щоджэн бынунагъуэшхуэм хуагъэфэщащ «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр

09.07.2021
Просмотры: 1868

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 8-м, Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэм, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр иритащ Ставрополь крайм и Минераловодскэ районым и Нагутскэ къуажэм щыпсэу Гончаровхэ я унагъуэм.

Зэщхьэгъусэхэу Ростиславрэ Ольгэрэ илъэс тIощIым щIигъуауэ зэгъусэщ. А зэманым къриубыдэу унагъуэм бын 11 къащIэхъуащ – щIалэ цIыкIуий (Михаил, Даниил, Серафим, Тимофей, Герман, Родион, Марк, Богдан), пхъуищ (Анастасия, Ксения, Иринэ). Нэхъыжьыр илъэс 22-рэ, нэхъыщIэр илъэситху хъунущ мыгувэу. Сабийхэр фIыуэ йоджэ, макъамэм дахьэх, дамыгъэхэр урысейпсо зэпеуэхэм къыщахь.

Щоджэн Гончаров Ростислав – Нагутскэ къуажэм и Покров члисэм и унафэщIщ. Апхуэдэу абы информатикэмкIэ щрегъаджэ курыт еджапIэ №6-м. Бынунагъуэшхуэм зэхущытыкIэ гуапэ илъщ, зыр зым доIэпыкъу.

Чайкэ Юрий Гончаровхэ я унагъуэм ехъуэхъуащ, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу псоми Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэмкIэ. Абы къыхигъэщащ унагъуэ быдэр, насыпыфIэр, зэгурыIуэр – Урысейм и ехъулIэныгъэу, ефIэкIуэныгъэм и лъабжьэу зэрыщытыр.

Полпредым фIыщIэ хуищIащ зэщхьэгъусэхэм я бынхэм гъэсэныгъэ дахэ зэрыратым папщIэ икIи узыншагъэ, ехъулIэныгъэ яIэну ехъуэхъуащ.

Президентым и лIыкIуэм адэ-анэм тыгъэ яхуищIащ «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр, унагъуэр гъэбыдэным, щIэблэр гъэсэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэр зэрагъэлъапIэ дамыгъэр. Унагъуэм и Iэтащхьэм полпредым иритащ «Достойно есть» тхьэнапэр.

Гончаров Даниил бадзэуэгъуэм и 8-м илъэс 20 ирикъуащ. Чайкэ Юрий абы фэеплъ тыгъэ хуищIащ, адрей сабийхэм – иджырей компьютер.

1868
Фотогалерея