Архиепископ Феофилакт Троицкэ адэ-анэ щэбэтым и литургиер ЕссэнтIыгу щригъэкIуэкIащ

20.06.2021
Просмотры: 5443

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 19-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу къалэм щаухуэ Троицкэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергийрэ къардэн Копач Петррэ я пашэу. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым иригъэкIуэкIащ къулыкъур.

5443
Фотогалерея