Архиепископ Феофилакт яIущIащ лIыхъужьхэм

06.06.2021
Просмотры: 4154

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт IущIащ медколледжым и студентхэм я «Студенческие встречи 2021» щIыналъэпсо фестивалым хэтхэм.

«Медколледжымрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ я студентхэм саIущIа нэужь, лIыхъужьхэм сазэрепсалъэр гурыIуэгъуэщ. Пандемием и иужьрей лъэхъэнэм а IэщIагъэм ирилажьэхэм сымаджэщхэм нэрылъагъу щытщащIащ я зэфIэкIхэр. Фи къулыкъур зэрыфщIэр Тхьэм и псалъэхэр зэрывгъэзащIэм и нэщэнэ ирырехъу, фIэщхъуныгъэр и лъабжьэу. Фи лэжьыгъэм и лъабжьэ хъунущ фIэщхъуныгъэр, къарум, гукъыдэжым къежьапIэ яхуэхъунущ», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм.

Щихънагъыр Псыхуабэ и хьэщIэхэм ехъуэхъуащ загъэпсэхуну, КИФЩI-м и щIыпIэ дахэхэм зыхагъэгъуэзэну.

4154
Фотогалерея