Благочиннэм фIэхъус ярихащ къэзакъ джэгухэм хэтхэм

06.06.2021
Просмотры: 2564

IX къэзакъ джэгухэр щрагъэкIуэкIащ Новопавловск къалэм и школ №2-м. Етхуанэ, еянэ къэзакъ классхэм щIэсхэр я зэфIэкIхэмкIэ зэпеуащ, тэрч къэзакъхэм я тхыдэр зэращIэмкIэ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм фIэхъус ирахащ Псыхуабэ епархием и Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Гордин Александр, Новопавловскэ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Роговой Владимир. Джэгу нэужьым абы хэтахэм саугъэтхэр иратащ.

2564
Фотогалерея