Железноводск щагъэнэхуащ псынэпсыр

01.06.2021
Просмотры: 4310

2021 гъэм накъыгъэм и 30-м, тхьэмахуэ тхьэлъэIу литургие нэужьым Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэр благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий я пашэу щызэхуэсащ Железноводск и Покров члисэм и деж. Абдеж екIуэлIапIэм кIуэхэм, къэзакъхэм, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэм я гъусэу кIуащ псынэпс къалэм и ЗыгъэпсэхупIэ паркым деж щытым. ТхьэлъэIу зекIуэм и пашэ къэзакъхэм щихъ Игнатий и къарум щыщ Iыхьэхэр яIыгъыу яхьащ, Кавказым и Минводы и псынэпсхэр гъэнэхуныр къыхэзылъхьар. Смирновскэ бюветым и утым деж щоджэнхэм псы гъэнэхун къулыкъур щащIащ. Къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ я гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэм и Iэтащхьэ Моисеев Евгений. ТхьэлъэIу нэужьым Евгений зэгъусэ тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ зыгъэпсэхупIэ лъэхъэнэм зэрыщIидзамкIэ. Благочиннэм мэрым Щоджэн нэхъыщхьэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и щIыхь тхылъыр иритащ.

4310
Фотогалерея