Гимназием и гъэсэнхэр Тхьэ щелъэIуащ славян узэщIакIуэхэм я фэеплъым деж

24.05.2021
Просмотры: 2445

2021 гъэм накъыгъэм и 24-м, славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм, Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и еплIанэ классым щIэсхэм КъШР-м и къалащхьэм и центрым славян узэщIакIуэхэм щыхуагъэува фэеплъым деж ягу къыщагъэкIыжащ апостол пэлъытэ зэкъуэшхэу Кириллрэ Мефодийрэ я фэеплъыр. Гимназием и гъэсэнхэм тропархэр, щихъхэр зыгъэинхэр щыжаIащ, щоджэн Гурин Александр Кириллрэ Мефодийрэ я гъащIэмрэ я лэжьыгъэмрэ теухуауэ къиIуэтэжахэм едэIуащ. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам сабийхэр щыIащ Члисэ тхыдэмрэ къэзакъыгъэмкIэ музейм, члисэ зэхуэхьэсам и уэзджынэ гъэуапIэм.

2445
Фотогалерея