Благочиннэм куличхэр иратащ дохутырхэмрэ зи узыншагъэр езыгъэфIакIуэхэмрэ

10.05.2021
Просмотры: 1566

Христос ЛIахэм КъащыхэтэджыкIыжа махуэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Зеленчукскэ район сымаджэщым и дохутырхэмрэ абы зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэмрэ. Щоджэным дохутырхэмрэ зи узыншагъэр езыгъэфIакIуэхэмрэ IутIыж куличхэр яритащ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Щэбэт Иным игъэнэхуахэр.

1566
Фотогалерея