Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ Солдатскэ станицэм

09.05.2021
Просмотры: 6320

2021 гъэм накъыгъэм и 8-м, тхьэмахуэ нэхум и щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Солдатскэ станицэм и Михайловскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Налшык члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, Минводы къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл, къардэн Копач Петр сымэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ станицэм щыпсэухэмрэ гъунэгъу къалэхэм дэсхэмрэ.

Литургие нэужьым Щихънагъым IутIыж зэгъусэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи Щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр иратащ дохутыр Козаев Алан.

А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI Молдованов Евгений и къуэ Серафим умэхъын щIыным и щэхур. ИужькIэ Пастыр нэхъыщхьэм зыщиплъыхьащ станицэм и члисэщIэм и ухуэныгъэм.

6320
Фотогалерея