Щоджэнхэр тепсэлъыхьащ сабий унэм и махуэшхуэм

10.04.2021
Просмотры: 2292

2021 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м КъШР-м и Усть-Джегуты къалэм и республикэ Сабий унэм щыIащ къалэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александр, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр, члисэ зэхуэхьэсам икIахэр. Щоджэнхэр къытеувыIащ Тхьэм и Анэм и Благовещения махуэшхуэм, волонтёрхэм ныбжьыщIэхэм я гъусэу тхьэрыкъуэхэр къыхабзыкIащ, я дамэхэм хъуэхъухэр тратхащ. Шархэм къуалэбзу сурэтхэр трагъапщIэри ягъэлъэтащ. Сабий унэм и гъэсэнхэм уафэгум тхьэрыкъуэхэр ираутIыпщхьащ. Махуэшхуэ саугъэт хъуащ сабий унэм и библиотекэм тыгъэ хуащIа тхылъхэр.

2292
Фотогалерея