Архиепископ Феофилакт Литургие иригъэкIуэкIащ

19.03.2021
Просмотры: 2958

2021 гъэм гъатхэпэм и 17-мрэ 19-мрэ, бэрэжьеймрэ мэремымрэ нэщI Иным и япэ тхьэмахуэм Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым щыIэ къуэшхэм.

ТхьэлъэIум хэтащ Санкт-Петербург щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр, гъэ къэс Афон Бгы ЛъапIэм щыIахэр, мы гъэм и пэ иту Бештаурскэ къулъшырыфым зэгъусэу Тхьэ щелъэIуну зэгурыIуахэр. Ахэр Тхьэ елъэIуащ икIи къулыкъухэм хэтащ. Псыхуабэ епархием и «Кавказский паломник» IуэхущIапIэм къызэригъэпэщащ Iуэхур.

2958
Фотогалерея