Кисловодск гимназием и япэ классым кIуэхэм алыфбейм фIэхъус ирахыжащ

18.03.2021
Просмотры: 2278

Кисловодск къалэм и Чристэн Свято-Никольскэ классикэ гимназием щекIуэкIащ «Прощание с Азбукой» махуэшхуэр. Махуэшхуэм и программэр ягъэхьэзыращ 1 классым и класс унафэщI Кирильцевэ Юлэрэ музыкэмкIэ егъэджакIуэ Игнатенкэ Еленэрэ. Гимназием и гъэсэн цIыкIухэм анэ-адэхэм ирагъэлъэгъуащ зыхурагъэджахэр. Сабийхэр усэ къеджащ, къуажэхьхэмрэ ребусхэмрэ къащIащ, уэрэдхэр жаIащ, зэхьэзэхуэхэм я зэфIэкI щеплъыжащ. Махуэшхуэм и хьэщIащ 5 классым и гимназием и гъэсэнхэр, таурыхъхэм къыхэщ лIыхъужьхэм я ролхэмкIэ япэ классым кIуэхэр къагъэуIэбжьу, викторинэм и жэуапхэр щаткIэ хагъэзэрыхьын папщIэ. Гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменксий Иоанн еджакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ махуэшхуэм папщIэ икIи адэ-анэхэр къыхуриджащ я бынхэм папщIэ Тхьэ елъэIуну, чристэн гуапагъэ ялэжьыным ехьэлIауэ егъэджакIуэхэм зэфIагъэкIхэм хэлъхьэныгъэхэр хуащIыну. Махуэшхуэр

щиухым япэ классым кIуэхэм иратащ «Азбуку прочёл» дипломыр, классщIыб къеджэныгъэхэмкIэ сабий тхылъхэр. А махуэ дыдэм унафэщIым гимназием и 3-8 классхэм кIуэхэм яритащ НэщI Иным и дневникхэр, сабийхэм члисэ илъэсым и пIалъэ хэхам, тхьэмахуэ къэс я къалэнхэр ятхыурэ зыщамыгъэгъупщэн папщIэ.

2278
Фотогалерея