Архиепископ Феофилакт Порт-Артур щIыпIэм гуфIэгъуэр щригъэкIуэкIащ

25.02.2021
Просмотры: 2006

202I1 гъэм мазаем и 23-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Харлампий и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Порт-Артур щыIэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексийрэ къардэн Копач Пётррэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Предгорнэ районым и Iэтащхьэ Бондаренкэ Николай, члисэм и ктитор Шахназаров Одиссей, къуажэдэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуэхэр. Литургие нэужьым щихънагъым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Харлампий фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

2006
Фотогалерея