УнафэщIым саугъэтхэр яритащ сабий садымрэ тхьэмахуэ школымрэ я гъэсэнхэм

19.01.2021
Просмотры: 2253

Кисловодск къалэм Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и чристэн сабий садым и нэхъыжь, курыт гупхэм зэхыхьэхэр хуащIащ. ГъэсапIэм екIуалIэхэм теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ, уэрэдхэр жаIащ, Хъуромэм теухуа усэхэм къеджащ. Зэхыхьэхэр къабзагъэм и хабзэхэр къызэпамыуду ирагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэ нэужьым къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI икIи сабий гъэсапIэр зи нэIэ тет щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген сабийхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ махуэшхуэхэмкIэ ехъуэхъуащ. Апхуэдэу щоджэным утыку кърихьащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкIа хъуэхъу тхыгъэр, икIи Уае Дадэм и гъусэу Щихънагъым къыбгъэдэкI саугъэтхэр игуэшащ.

Кисловодск къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм и тхьэмахуэ школым Тхьэм и унафэр езыгъэдж щоджэн Лиманов Гермоген еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Христос и Хъуромэ махуэшхуэм, къыкIэлъыкIуэ махуэшхуэхэм. Сабийхэм колядкэхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ икIи IэфIыкIэхэр яритащ.

2253
Фотогалерея